Taliban rally Swat 2009 – Flickr/asadalip

Responses to this story